Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Osnovni pojmovi
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Osnovni pojmovi

Platna kartica

Platna kartica je plastična kartica opremljena magnetnom trakom/čipom na kojoj su zabilježeni relativni podaci o Korisniku kartice i samoj kartici a koju izdaje Banka i kojom možete vršiti plaćanja roba i usluga kao i podizanje gotovine

 

Maestro

Maestro je platna kartica iz grupe Maestro/MasterCard koja se vezuje sa tekućim računom građana. Namjenjena je fizičkim licima. Maestro kartica je debitna kartica, što znači da Korisnik može potrošiti samo onoliko sredstava koliko ima na svom tekućem računu. Maestro karticom Korisnik može podizati gotovinu na svakom bankomatu i vršiti plaćanje roba i usluga na POS-terminalima, u zemlji i svijetu a koji su obilježeni logom Maestro.
 


Standard MasterCard

Standard MasterCard je platna kartica iz grupe Maestro/MasterCard koja se vezuje za kartični račun građana. Namjenjena je fizičkim licima. Standard MasterCard je kreditna kartica, kojom dobijate kredit od Banke. Standard MasterCard karticom Korisnik može podizati gotovinu na svakom bankomatu i vršiti plaćanja roba i usluga na POS-terminalima, u zemlji i svijetu, koja su obilježena logom MasterCard. Potrošeni iznos kredita plaćate u mjesečnim ratama (10 mjesečnih rata). Za razliku od klasičnog kredita, kredit koji ste dobili po kartici obnavljate svakom uplatom i to za iznos izvršene uplate (zato se ovakav kredit naziva revolving). Kamata Vam se obračunava samo na potrošeni iznos kredita, i to, za transakcije podizanja gotovine od datuma transakcije, a za transakcije plaćanja roba i usluga karticom, Pavlović International Bank a.d. Slobomir-Bijeljina Vam ne obračunava kamatu ukoliko iste izmirite do 20.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Mjesečna uplata ne smije biti manja od minimalnog iznosa za uplatu koji je naznačen na izvodu koji dobijate od Banke. Ukoliko ne uplatite minimalni iznos za uplatu, Banka Vam zaračunava zateznu kamatu.
 
 

Rok važnosti

Rok važnosti kartice je rok u kojem se kartica može koristiti. Ovaj rok je obavezno prikazan na kartici i može biti u formatu važi od mjesec/godina - važi do mjesec/godina, ili samo u formatu važi do mjesec dana, ili samo u formatu važi do mjesec/godina. Kartica uvijek važi od prvog dana u mjesecu do poslednjeg dana u mjesecu koji je naznačen. Ako na kartici piše Valid from 03/05 Valid Thru 02/06 to znači da kartica važi od 1. marta 2005. godine do 28. februara 2006. godine.
 
 

Bankomat (ATM - Automated Taller Machine)

Bankomat (ATM - Automated Taller Machine) je uređaj na kome korisnik može podići gotov novac. Osnovne prednosti ovakvog korištenja kartice su:
- nema direktnog kontakta sa službenicima Banke, izbjegavate gužve na šalterima
- nema ograničenja u smislu radnog vremena jer je bankomat u funkciji 24 časa svakog dana u godini, niti prostornog ograničenja - Korisnik može podići gotovinu na bilo kom bankomatu u svijetu koji je obilježen logom Maestro/MastesCard
- neophodan je unos PIN-a, što omogućava da jedino Korisnik (kome je jedinom poznat PIN) podiže gotovinu sa svoje kartice
- osim isplate gotovog novca, bankomati imaju i druge funkcije kao što su upit stanja, mini izvod, transfer sredstava i sl.
U svijetu je, do danas, registrovano oko 900 hiljada bankomata.
 
 

POS (Point Of Sale) terminal

POS (Point Of Sale) terminal je elektronski uređaj koji se nalazi kod trgovca i omogućava plaćanje roba ili usluga karticom. To je uređaj koji očitava podatke sa kartice. Na osnovu tih podataka se vrši kontrola validnosti kartice, kontrola stanja na računu kartice i, po uspješno izvršenom plaćanju, prenos sredstava sa računa kartice na račun trgovca u iznosu izvršene kupovine. Za transakciju plaćanja roba i usluga karticom, Banka ne naplaćuje proviziju od Korisnika. U svijetu je, do danas, registrovano preko 22 miliona POS-terminala.
 
 

PIN - kod

PIN-kod (Personal Identification Number - lični identifikacioni broj) je broj koji se dodjeljuje Korisniku, a ima funkciju elektronskog potpisa pri plaćanju roba/usluga i podizanja gotovine karticom.

 

Transakcija

Transakcija je svaka elektronska transakcija tj. promjena nastala korištenjem kartice pri plaćanju roba/usluga, podizanja gotovine ili uplate na Vaš kartični račun.

 

Kreditni limit

Kreditni limit je gornja granica do koje Banka kreditira Korisnika, tj. iznos koji Korisnik može potrošiti a koji nema na svom kartičnom računu.

 

 

Raspoloživi limit

Raspoloživi limit je iznos koji Vam je na raspolaganju a dobije se tako što se od kreditnog limita oduzme ukupno zaduženje.

 

Izvod

Izvod predstavlja obračun Vaše potrošnje za prethodni mjesec, Banka Vam ga dostavlja svakog mjeseca i sadrži slijedeće elemente:

 • broj računa kartice
 • Vaše ime, prezime i adresu
 • datum kada je izvršen obračun
 • trenutno zaduženje na dan obračuna
 • minimalni iznos za uplatu, koji iznosi 5% od Vašeg ukupnog zaduženja
 • rok za uplatu, do koga morate uplatiti navedeni minimalni iznos
 • kreditni limit
 • raspoloživi limit
 • datum obrade transakcije, tj. datum kada je zadužen Vaš račun
 • datum nastavka transakcije, tj. datum kada ste koristili Vašu karticu za plaćanje roba/usluga,     podizanje gotovine ili uplate na Vaš račun
 • broj transakcije, tj. identifikacioni broj jedinstven za svaku transakciju i na koji se može pozvati kod Banke ako želite detaljnije informacije o transakciji
 • opis transakcije (plaćanje, podizanje gotovine, naziv mjesta na kom ste koristili karticu)
 • iznos, koji predstavlja iznos zaduženja Vašeg kartičnog računa po svakoj transakciji
 • zbirni pregled, koji sadrži: prethodno zaduženje (Vaše ukupno zaduženje iz prethodnog perioda), kupovinu/podizanje gotovine (iznos Vaše potrošnje u obračunskom periodu), kamatu/bankarske troškove, uplate/kredit (iznos svih Vaših uplata u obračunskom periodu), trenutno zaduženje (dobije se kad se od zbira prethodnog zaduženja, kupovina/podizanje gotovina i kamata/bankarskih troškova oduzme iznos uplata/kredita), minimalni iznos za uplatu (predstavlja 5% vašeg ukupnog zaduženja), rok za uplatu (do koga morate uplatiti najmanje minimalni iznos).