Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Obavještenje o neradnim danima
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Obavještenje - Plan oporavka

06. februar 2019

Zbog naruSenih osnovnih pokazatelja poslovanja u segmentu kapitala i profitabilnosti, Banka je donjela Odluku o pokretanju, Plana oporavka kako bi uskladila poslovanje sa zakonskom regulativom.

Pokretanjem plana oporavka su preduzete aktivnosti odnosno pokrenute opcije za oporavak u formi dokapitalizacije, prodaje materijalno steSene imovine i smanjenja osnovnih sredstava, sa o¢ekivanim sljedecim efektima:

» Dokapitalizacija, raspisanom emisijom akcija u iznosu od 7.000.000 KM, predstavlja najznaéajniju pokrenutu opciju za oporavak, nakon ijeg uspje8nog sprovodenja ée pokazatelji kapitala dosti¢i nivo koji obezbjeduje uskladeno poslovanje sa regulatornim zahtjevom i uticaée na _uskladenost ostalih pokazatelja poslovanja koji se stavljaju u odnos sa istim.

» Prodaja i smanjenje materijalno ste¢ena imovina i fiksne aktive (osnovna sredstva), ce pored smanjenja rashoda i ostvarenja znaéajnih prihoda od ukidanja rezervisanja i pozitivnog efekata prodaje (tehnitka-trzi8na vrijednost) dovesti do realokacija nekamatonosne aktive u aktivu koja zaraduje.

Dokapitalizacija sa statatusom kljuéne opcije za oporavak u kombinaciji sa o&ekivanim efektima sprovodenja ostalih pokrenutih opcija za oporavak i sprovodenjem aktivnosti na odrzavanju osnovnih pokazatelja poslovanja na optimalnom nivou, obezbijediée poslovanje Banke u zakonskom okviru.

Dokumenti


(89 KB)   Obavještenje - Plan oporavka

Ostale novosti ...