Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Posebna linija krediti iz sredstava IRB RS (Investiciono-razvojna banka Republike Srpske)
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Posebna linija krediti iz sredstava IRB RS (Investiciono-razvojna banka Republike Srpske)

Kreditne linije IRB RS:

Stambeni krediti:

Korisnici:
1. Beneficirana grupa:
 • lanovi porodica poginulih i nestalih boraca
 • ratni vojni invalidi od I do IV kategorije
 • civilne žrtve rata od I do IV grupe
 • samohrani roditelji sa četvoro i više djece
 • porodice sa četvoro i više djece
 • korisnici koji rješavaju stambeno pitanje na području nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine
.Grupa I:
 • mladi bračni parovi do navršenih 35 godina starosti (oboje), VII stepen stručne spreme (oboje)
 • samohrani roditelji sa troje djece
 • porodice sa troje djece
3.Opšta grupa
 • bračni parovi
 • samohrani roditelji na jednim i dvoje djece
 • samci
Namjena:
 • Kupovina stambenih jedinica
 • Izgradnja stambenih jedinica
 • Rekonstrukcija stambenih jedinica
 • Proširenje stambenih jedinica (Ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50 m² za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20 m² po svakom dodatnom članu domaćistva).
Iznos:Do 150.000,00 KM.
Rok na koji se odobrava:Do 300 mjeseci.
Naknada:0,50% (za sve Grupe).
NKS:
 • 3,90% za Beneficiranu grupu
  Izračunata na iznos od 100.000,00 KM, rok 300 mjeseci, EKS 3,60%, trošak mjenica, naknada za obradu kredita 0,50%, trošak procijene vrijednosti nekretnine,trošak notarske obrade ugovora, trošak osiguranja nekretnine, trošak ZK izvatka i trošak upisa hipoteke
 • 4,27% za grupu I i Opštu grupu
  Izračunata na iznos od 100.000,00 KM, rok 300 mjeseci, EKS 3,95%, trošak mjenica, naknada za obradu kredita 0,50%, trošak procijene vrijednosti nekretnine,trošak notarske obrade ugovora, trošak osiguranja nekretnine, trošak ZK izvatka i trošak upisa hipoteke
EKS:
 • 3,60 % za Beneficiranu grupu
 • 3,95% za Grupu I
 • 3,95% za Opštu grupu
Instrumenti obezbjeđenja:
 • Lična mjenica dužnika
 • Administrativna zabrana

U zavisnosti od iznosa kredita i kreditne sposobnosti mogu se uzeti pojedinačno ili kombinovano sledeći instrumenti obezbjeđenja: administrativna zabrana na platu i/ ili polisa osiguranja i/ili sudužnik i/ili jemac-platac i/ili zalog na pokretnu imovinu /ili hipoteka na nekretnine.

MIKROBIZNIS U POLJOPRIVREDI:

Korisnici:
 • Nosilac poljoprivrednog gazdinstava (ili član porodice koji živi u istom domaćinstvu) koje je upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava kod APIF-a
 • Nosilac poljoprivrednog gazdinstava (ili članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu) koje je upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava na području Distrikta Brčko
 • Članovi klastera
Namjena:Ulaganje u nabavku osnovnih i obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.
Iznos:Od 5000-500.000 KM.
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci uz mogućnost korišćenja grejs-perioda do 36 mjeseci.
Naknada:0,50%.
Godišnja kamatna stopa NKS:
 • osnovna kamatna stopa: 4,7%
 • za projekte koji se realizuju na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine: 4,2%
 • za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije: 4,4%
 • za članove klastera: 4,4%
 • za projekte iz oblasti turizma: 4,4%
 • za kratkoročne kredite za nabavku domaćih polјoprivrednih proizvoda: 4,2%
 • kumulativno: 4,1%
 • kumulativno (ukoliko je vlasnik preduzeća/radnje mlađi od 30 godina i projekat se realizuje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine): 3,7%
Instrumenti obezbjeđenja:
 • Lična mjenica dužnika
 • Administrativna zabrana

U zavisnosti od iznosa kredita i kreditne sposobnosti mogu se uzeti pojedinačno ili kombinovano sledeći instrumenti obezbjeđenja: administrativna zabrana na platu i/ ili polisa osiguranja i/ili sudužnik i/ili jemac-platac i/ili zalog na pokretnu imovinu /ili hipoteka na nekretnine.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.