Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Business Master Card
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Business Master Card

Business MasterCard je međunarodna debitna kartica namijenjena pravnim licima koja se vezuje za račun unutrašnjeg platnog prometa preduzeća. “Međunarodna” znači da je prihvaćena na svim šalterima, bankomatima i prodajnim mjestima na kojima je istaknut MasterCard znak (logo) u zemlji i svijetu. “Debitna” znači da u trenutku transakcije (podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom) morate imati sredstava na računu  unutrašnjeg platnog prometa preduzeća najmanje u visini iznosa transakcije koju želite da izvršite.

Neke od prednosti koje Vam pruža Business MasterCard su:

 • Neograničen broj dodatnih kartica koje su vezane za račun nosioca. Vlasnik preduzeća može ovlastiti neograničen broj radnika da koriste Business MasterCard kartice vezane za račun unutrašnjeg platnog prometa njegovog preduzeća.
 • Sve poslovne troškove Vaše firme (poslovni ručkovi, pokloni, reprezentacije, troškovi nabavke kancelarijskog materijala, hotelski smještaj, troškovi putovanja…), u zemlji i svijetu, i Vi i radnici Vaše firme, možete platiti korištenjem Business MasterCard kartice, na teret računa Vaše firme.
 • Podizanje gotovine. I Vi, i radnici Vaše firme, možete podići gotovinu bilo gdje da se nalazite, na širokoj mreži bankomata označenih MasterCard logom, 24 časa dnevno.


USLOVI ZA DOBIJANJE Business MasterCard

Da biste dobili Business MasterCard karticu Pavlović International Bank a.d. potrebno je:

 • da ste domaće pravno lice registrovano kod nadležnog organa
 • da imate otvoren račun unutrašnjeg platnog prometa kod Pavlović International Bank a.d.
 • da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d.
 • da podnesete fotokopiju lične isprave, sa originalom na uvid
 • da ovlašteno lice Vašeg preduzeća potpiše Ugovor o korištenju debitne kartice

Dodatnu Business MasterCard karticu Pavlović International Bank a.d. može dobiti lice koje je:

 • starije od 18 god. i ima ličnu ispravu
 • ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d., koji su potpisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid.

Broj nosioca dodatne Business MasterCard kartice nije ograničen.


PRAVILA ZA KORIŠTENJE Business MasterCard

 • Business MasterCard možete koristiti za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima kao i za kupovinu na prodajnim mjestima, u zemlji i svijetu,  koja su vidno obilježena  znakom MasterCard.
 • Business MasterCard možete koristiti do roka naznačenog na kartici nakon čega se, ukoliko ne naglasite da ne želite više da koristite karticu, vrši reizdavanje, tj. dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti.
 • Business MasterCard nije prenosiva na drugo lice, ne smije se koristiti kao instrument obezbjeđenja plaćanja.
 • Prilikom podizanja gotovine ili kupovine Business MasterCard karticom, obavezni ste da unesete svoj PIN na bankomatima i POS-terminalima (Point of Sale-uređaj za prihvat kartica na prodajnim mjestima) što se smatra Vašim potpisom.
 • Korisnik Business MasterCard kartice odgovoran je i za pravilno korištenje  dodatnih kartica izdatih uz njegovu osnovnu karticu.
 • Gubitak ili krađu kartice, Korisnik je dužan prijaviti odmah pozivanjem Korisničkog servisa ( br. na poleđini) kako bi se blokirala kartica i spriječila njena zloupotreba.
 • U cilju Vaše sigurnosti, utvrđen je dnevni limit za podizanje gotovine Business MasterCard karticom na 1.000,00 KM dnevno.Ukoliko želite promijeniti ovaj limit potrošnje, obratite se Korisničkom servisu. Dnevni limit se može promijeniti samo na zahtjev nosioca osnovne kartice.


NAKNADE I PROVIZIJE

-godišnja članarina za osnovnu Business MasterCard je                     75,00 KM.
-godišnja članarina za dodatnu Business MasterCard je                      50,00 KM.
-provizija za kupovinu na POS-terminalima
 u zemlji                                                                                                    0,00 KM
 u svijetu                                                                                                   0,00 KM
-provizija za podizanje gotovine
* na bankomatima Pavlović International Bank a.d.                                  bez provizije

u mreži drugih bankomata u zemlji i Svijetu:
-do 500,00 KM                                                                                         5,00 KM
-preko 500,00 KM                                                                                    1,5% od iznosa


NAKNADE I PROVIZIJE U TOKU AKCIJE PO POSEBNIM USLOVIMA AKCIJA TRAJE DO 31.03.2019 GODINE
-Godišnja naknada za Korisnika osnovne kartice iznosi 0,00 KM za prvu godinu a za ostale godine po važećim tarifama Banke
-Godišnja naknada za Korisnika dodatne kartice iznosi 0,00 KM za prvu godinu a za ostale godine po važećim tarifama Banke
-provizija za kupovinu na POS-terminalima
u zemlji 0,00 KM
u svijetu 0,00 KM
-provizija za podizanje gotovine * na bankomatima Pavlović International Bank a.d. bez provizije

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 055/208-132